eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ trate
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava fililka
Peter, 08.09.2010 (47738 pretan)

Záujemcom o eleznice je známe, e sa v Bratislave pripravuje výstavba novej trate zo stanice Bratislava predmestie cez novú „podzemnú“ stanicu Filiálka do Petralky. V sérii krátkych lánkov si projekt TEN-T 17 priblíime. V tomto lánku sa budem venova zmenám, ktoré sa dotknú stanice Bratislava predmestie a jej okolia.

Existujúca tra zo stanice Bratislava predmestie do stanice Bratislava filiálka bude zrušená. Namiesto nej bude vybudované nové 8240 m dlhé elezniné prepojenie medzi súasnými stanicami Bratislava predmestie a Bratislava-Petralka. Nová tra pôjde v podzemí v tuneli, ktorý bude od stanice Bratislava predmestia po novú stanicu Bratislava filiálka hbený, a odtia bude tunel smerom do Petralky razený.
 
Realizácia projektu (TEN-T 17) sa dotkne priahlého priestoru stanice Bratislava predmestie a dotkne sa aj tratí 120, 130 a koajových spojok pred stanicou. V traovom úseku Bratislava hlavná stanica – odb. Moiar (tra 130) bude elezniný most v skm 58,775 odstránený a nahradený dvomi novými mostmi. Nosnú konštrukciu nových mostov budú tvori elezobetónové nosníky so zabetónovanými I profilmi výšky 1,35 m. Pod kadou koajou bude samostatný most. Mosty budú v pôdoryse vzhadom na šikmos kríenia posunuté. Mosty sú navrhované kolmé s rozpätím nosnej konštrukcie 26,5 m. Vzdialenos koají na moste bude 4,20 m. Celková dka mosta bude 49 m a výška 8,55 m.
 
Most nad traou 120
Projekt TEN-T
 
Rovnako v traovom úseku Bratislava hlavná stanica – odb. Vinohrady (tra 120) bude elezniný most v skm 4,560 odstránený. Nosnú konštrukciu nových mostov budú tvori elezobetónové nosníky so zabetónovanými I profilmi výšky 1,20 m. Pod kadou koajou bude samostatný most. Mosty budú v pôdoryse vzhadom na šikmos kríenia posunuté. Mosty sú navrhované kolmé s rozpätím nosnej konštrukcie 24,5 m. Vzdialenos koají na moste bude 4,22 m. Celková dka jedného mosta bude 53,95 a druhého 53,40 m. Výška mostov bude 8,51 m. Vykonaná bude rekonštrukcia ponej cesty a priecestie v skm 0,672. V rámci rekonštrukcie koajiska elezninej stanice Bratislava predmestie bude rekonštruovaná existujúca príjazdová cesta k novému priecestiu. Existujúca trakná napájacia stanica (TNS) Vinohrady bude z dôvodu zvýšených nárokov vyplývajúcich z potreby napájania nových elezniných tratí zrekonštruovaná.
 
Most nad traou 130
Projekt TEN-T
 
Traový úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka bude dlhý 2,48 km. Nová dvojkoajná elektrifikovaná tra povedie v jednom dvojkoajnom tuneli v trase súasnej pozemnej trate. Medzi stanicami bude jedna zastávka Slovany. Vybudovaná bude nová odboka spájajúca stanicu Bratislava-Nové Mesto s novou traou v smere na stanicu Bratislava filiálka.
 
Projekt TEN-T
 
Stanica Bratislava predmestie
 
Výstavba novej trate si vyiada rekonštrukciu elezninej stanice Bratislava predmestie vrátane rekonštrukcie raianskeho (severného) zhlavia, koají na trati Bratislava hlavná stanica – Odb. Moiar a trati Bratislava hlavná stanica – Odb. Vinohrady. Súasné elezniné priecestie na Nobelovej ulici bude zrušené, namiesto ktorého bude vybudované nové prepojenie medzi Raianskou ulicou a kriovatkou Nobelova – Odborárska s výstavbou podjazdu. Existujúci nadchod pre peších a nástupištia budú zrušené. Vybudované budú nové nástupištia a nový podchod k nim.
 
Stanica Bratislava predmestie - severná as
Projekt TEN-T
 
Stanica Bratislava predmestie
Projekt TEN-T
 
Vybudované bude nové elezniné teleso s novým systémom odvodnenia stanice. Od nkm 3,673 bude teleso trate zapúšané pod úrove terénu. Pre koaje idúce na stanicu Bratislava-Nové Mesto bude taktie vybudovaná nová zemná plá s odvodnením. Koaje vleky Istrochemu budú preloené. Pri návrhu koajového riešenia sa vychádzalo z poiadaviek dopravnej technológie. Navrhované osové vzdialenosti koaji v oblasti koajových spojok sú totone s dnešným stavom, t. j. 4,75 m. V strednej asti v oblasti podchodu na nástupiša bude osová vzdialenos koají 5,0 m resp. 10,0 m. Osová vzdialenos koaje smerom na Nové Mesto bude v celej svojej dke od vinohradského zhlavia po zapojenie do zhlavia elezninej stanice Bratislava-Nové Mesto. Súbená koaj vleky bude vo vzdialenosti 5,60 m od osi krajnej koaje SR.
 
V stanici budú vybudované dve nové ostrovné nástupištia a jedno krajné nástupište. Krajné nástupište . 1 s dkou 150 m bude vybudované pri koaji . 6. Ostrovné nástupište . 2 s dkou 400 m bude vybudované medzi koajou .1 a 2 smeru Odb. Vinohrady – Bratislava filiálka. Ostrovné nástupište . 3 dky 250 m bude umiestnené medzi koajou . 1 a 2 smeru Odb. Vinohrady – Bratislava-Nové Mesto. Šírka nástupiša bude 6,518 m. Nad asou nástupiša bude prístrešok. Prístup na nástupište bude riešený mimoúrovovo vybudovaním schodísk a výahov z nového podchodu pre cestujúcich. Existujúci nadchod k nástupištiam bude asanovaný.
 
Pri rekonštrukcii koajiska stanice bude vybudovaný podchod pre peších, ktorý zabezpeí mimoúrovový priechod peších medzi Raianskou a Odborárskou a Nobelovou ulicou. Podchod pre peších bude umiestnený v trase existujúceho nadchodu v stanice. Vstup od Raianskej bude june od staninej budovy a bude tvorený priamym schodiskom v celej šírke podchodu. Vstup od Nobelovej ulice bude tvorený sústavou rámp a schodiskom. Podchod bude podzemným rúrovým objektom so šírkou 4,5 m a výškou 3 m. Nadzemnú konštrukciu bude tvori oceový prístrešok presklený s pultovou strechou.
 
Stanica Bratislava predmestie
Projekt TEN-T
 
Veda podchodu bude situovaný batoinový podchod s výahmi s vyústením do priestoru medzi staninú budovu a koajiskom a na jednotlivých nástupiskách. Súasou batoinového podchodu budú kolmé prepojenia na podchod pre peších, v ktorých budú dve výahové vee. Nadzemnú konštrukciu výahových veí pre cestujúcich bude tvori presklená konštrukcia, pre batoinové výahy zastrešená monolitická konštrukcia.
 
 Projekt TEN-T
 
Z dôvodu úplnej zmeny koajového riešenia stanice a zriadenia elektronického stavadla budú rekonštruované nízkonapäové rozvody, vonkajšie osvetlenie, ohrev výhybiek a preloené silnoprúdové zariadenia. Nové vonkajšie osvetlenie bude riešené deviatimi osvetovacími veami vysokými 20 m. Osvetlenie priestoru z pravej strany za tretím nástupišom bude tromi stoiarmi. Osvetlenie vleky z pravej strany PB bude pomocou štyroch osvetovacích stoiarov. Na všetky výhybky (21 ks) bude namontovaný nový elektrický ohrev. Trakné vedenie nad asou stanice bude nové vrátane nových trakných stoiarov a to a po elektrické delenia smerom na Nové Mesto a smerom na odb. Vinohrady-stará a nová spojka, po odboku na Moiar, po šíru tra smerom na Nové Mesto a smerom na filiálku po portál tunela.
 
Úrovové priecestie Raianska – Nobelova bude zrušené a nahradené podjazdom s vyústením na Raiansku medzi Palmou Tumys a Zdruenou strednou školou chemickou. V podjazde bude vies dvojpruhová komunikácia a obojstranný chodník. Oceová lávka pre peších premosujúca koaje stanice Bratislava predmestie, vlekové koaje Palmy a Istrochemu, ktorá spája Nobelovu a Raiansku ul. bude odstránená a nahradená podjazdom.
 
Medzistaniný úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka
 
Úsek medzi stanicami Bratislava predmestie a Bratislava filiálka bude podpovrchovým vedením elezninej trate. V prvom úseku tra pôjde v elezobetónovej vani, v druhom úseku v tuneli. Objekty budú realizované hbením v otvorenom výkope so zaiatkom na poslednej výhybke stanice Bratislava predmestie a koncom na prvej výhybke v stanice Bratislava filiálka. Súasou tohto medzistaniného úseku bude aj vybudovanie odboky Slovany, zastávky BA Slovany a objektu únikového východu z tunela a objektu vstupu do zásahovej cesty pre prípad mimoriadnych udalostí. V kriovatke ul. Kukuínova – Pluhová bude riešená odb. Slovany, ktorá prepojí stanicu Bratislava filiálka so stanicou Bratislava-Nové Mesto jednokoajnou spojkou v tuneli.
 
Koajové prepojenie medzi stanicou Bratislava predmestie a stanicou Bratislava filiálka dvojkoajnou traou. Koaj bude na zaiatku vedená na novo budovanom elezninom telese (po nkm 0,060), v alšom úseku do nkm 1,211 v elezobetónovej vani a potom v hbenom tuneli po napojenie do stanice Bratislava filiálka. Osová vzdialenos dvojkoajnej trate bude premenlivá v rozmedzí 4,10-5,00m. Výškové vedenie v mieste napojenia do filiálkového zhlavia stanice Bratislava predmestie bude vo výške a pozdnom sklone koají stanice Bratislava predmestie. Následne bude klesa. Niveleta v stanici Bratislava filiálka bude cca 16 m pod úrovou terénu. Z hadiska konštrukcie elezniného zvršku bude prepojenie rozdelené na tri úseky. V prvom úseku bude elezniný zvršok na elezobetónových podvaloch, druhý prechodový úsek bude z klasickej konštrukcie zvršku do úseku pevnej jazdnej dráhy, na treom úseku bude zvršok pevná jazdná dráha.
 
Existujúci elezniný zvršok v úseku filiálkové zhlavie stanice Bratislava predmestie – predmestské zhlavie stanice Bratislava filiálka bude odstránený. Odstránená bude elezniná tra a vlekové koaje v celom rozsahu vrátane Kukuínovej ul. po brány firiem, v rozsahu výstavby zastávky Slovany bude demontovaná koaj v areáli Figaro, demontované budú betónové zaráadlá vlekových koají a nástupisko zastávky Slovany.
 
Kriovatka Jarošova – Kukuínova bude zrekonštruovaná v existujúcich hraniciach, šikmé napojenie Hálkovej ulice na Kukuínovu ulicu sa zrekonštruuje na kolmé napojenie s fyzickým ostrovekom v kriovatke, ktorý oddelí jednotlivé smery. Poet radiacich pruhov pre pravé a avé odboenie vo vjazde do kriovatky na oboch komunikáciách ostane zachovaný. Na narušených plochách z dôvodu výstavby podzemných objektov elezninej trate a zastávky Slovany budú vykonané vegetané úpravy, zatrávnenie a výsadba drevín. Upravené budú i portály tunela a múry obloené prírodným kameom.
 
Projekt TEN-T 17
Projekt TEN-T
 
Zastávka Slovany
 
Zastávka Bratislava-Slovany bude urená výlune pre osobnú elezninú dopravu. Bude situovaná na priamom medzistaninom úseku dvojkoajnej trate Bratislava predmestie – Bratislava filiálka, v úseku nkm 0,629161 – 0,783 570. Bude tvorená dvoma bonými nástupiskami s dkou nástupnej hrany 150 m. Nachádza na podzemnom úseku trate. Väšia as zastávky bude pod zemou, priom bude ma dve podzemné a jedno nadzemné podlaie. Tretia podzemná úrove bude pod nástupišami, bude to neverejný priestor prístupný z nástupíš. Nástupiská a koajiská budú na druhom podzemnom podlaí. V prvom podzemnom podlaí v junej asti bude distribuný priestor pre prístup cestujúcich zo vstupného vestibulu na nástupiská. V prvom nadzemnom podlaí, v junej asti stanice bude vstupný vestibul, uzavretý halový priestor so schodiskom a eskalátormi vedúcimi do podzemia. Na vonkajšej nástupnej ploche budú situované osobné výahy na nástupiská so zastrešením. Vertikálnymi komunikáciami budú eskalátory v súbehu s pevným schodiskom, osobné výahy a samostatné únikové schodiská. Objekt bude zastrešený plochou strechou.
 
Záver
 
Projekt TEN-T 17 je rozsiahly. Snail som sa vemi strune uvies len tie najzákladnejšie a najzaujímavejšie skutonosti týkajúce sa stanice Bratislava predmestie a novej zastávky Slovany. Práce súvisiace s výstavbou novej elezninej trate budú rozsiahle a vo vekom rozsahu sa dotknú aj ininierskych sietí v tejto lokalite. Preloených bude musie by mnostvo vedení, napr. vodovody, plynovody, nízko i vysokonapäové vedenia. V nasledujúcej asti sa budeme zaobera asou týkajúcou sa novej stanici Bratislava filiálka.
 
Zdroj: Projekt TEN-T 17

Svisiace lnky:
Fililka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 zo elezninej stanice Fililka do stanice Petralka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 eleznin stanica Fililka (18.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, iada vak zmluvu (07.11.2008)
Star most m napokon sli aj cestnej doprave (14.05.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - eleznin stanica, o budcnosti ktorej sa hovor (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava fililka - od vzniku po sasnos (02.04.2008)
eleznin stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koaje pod Bratislavou zan stava v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy ubomrom Vnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa u papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou m dva varianty (18.10.2007)
Elektrika by mohla premva u v roku 2010 (13.10.2007)


Home